10 pytań o LGW

1. Dlaczego jest realizowany projekt LGW ?  

Projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe to odpowiedź na postępujące negatywne zmiany klimatu. Głównym czynnikiem niekorzystnie wpływającym na klimat jest nadmierna emisja dwutlenku węgla (CO2) oraz innych gazów cieplarnianych np. podtlenku azotu (N2O). W Porozumieniu Paryskim z 2015 r. wskazano lasy jako naturalnego pochłaniacza gazów cieplarniach oraz położono nacisk na zwiększenie efektywności tego procesu.

Działania realizowane w ramach projektu LGW mają wpłynąć na zwiększenie zdolności lasu do pochłaniania węgla, zwiększenie istniejących zasobów węgla w ekosystemie, ograniczenie emisji dwutlenku węgla z gleb oraz ograniczenie zagrożenia niekontrolowanymi emisjami tego gazu na skutek katastrof.

2. Gdzie jest realizowany projekt?

Projekt jest prowadzony na terenie całego kraju. Obecnie działania są prowadzone w 23 nadleśnictwach na terenie 13 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

 

3. Co to jest działanie dodatkowe wykonywane w ramach projektu? 

To działanie, które jest wykonywane ponad zaplanowane, standardowo wykonywane zabiegi w zakresie gospodarki leśnej. W ramach projektu LGW wykonywane są następujące działania dodatkowe: zalesianie, wprowadzanie gatunków szybkorosnących takich jak np. daglezja, wprowadzanie drugiego piętra drzew oraz podszytów, zwiększanie powierzchni odnowień naturalnych oraz działania zapobiegające nadmiernemu uszkadzaniu powierzchni gleby.

4. Jak długo będą trwać działania dodatkowe?

Zostały one zainicjowane w 2017 r., a potrwają do 2024 r., natomiast ich efekt szacowany jest na okres 30 lat.

 5. Jakie badanie są prowadzone w ramach LGW?

Do realizacji celu projektu badawczego niezbędne są prace terenowe, w czasie których pobierany jest materiał badawczy. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, na wcześniej wytypowanych powierzchniach badawczych w całej Polsce, zajmuje się gromadzeniem próbek materiału organicznego pochodzącego z różnych warstw lasu np. ściółki , drzew lub korzeni. W trakcie prac wykonuje również wiele pomiarów parametrów drzew np. wysokość bądź wysokość osadzenia korony.

W laboratoriach każda próbka jest dokładnie badana,  głównie pod kątem zawartości węgla. Wyniki tych prac służą do stworzenia modeli, m.in. krzywych wzrostu drzewostanów, które mają zastąpić zmienne dotychczas znajdujące się w modelu CBM (Carbon Budget Model) .

Program CBM powstał w Kanadzie i służy do szacowania zmian  ilości węgla w ekosystemie leśnym. Nietrudno domyślić się, że model bilansu węgla stworzony dla lasów położonych tak daleko od Polski wymaga dostosowania do warunków panujących w polskich lasach.
I to właśnie jest głównym celem badań, w które zaangażowane są Instytut Badawczy Leśnictwa (lider konsorcjum badawczego), Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz firma Taxus IT Sp. z o.o.

Aby dostosować model CBM do naszych warunków, zmienne znajdujące się w modelu zamieniane są na parametry krajowe, odzwierciedlające cechy lasów rosnących w Polsce

6. Kto może brać udział w projekcie?

Projekt LGW realizowany jest wielotorowo, dlatego może brać w nim udział wielu różnych odbiorców:

  • nadleśnictwa jako jednostki realizujące działania bezpośrednio w drzewostanie,
  • nabywcy jednostek dwutlenku węgla jako podmioty kupujące "zielone certyfikaty".

 7. Co to są jednostki dwutlenku węgla (JDW)?

To ilość węgla organicznego odpowiadająca 1 tonie CO2, która  w efekcie działań dodatkowych zostanie zakumulowana w drzewostanach oraz w glebie. W drugiej połowie 2018 r. planowana jest sprzedaż aukcyjna jednostek dwutlenku węgla. Całość przychodu ze sprzedaży JDW Lasy Państwowe przeznaczą na przedsięwzięcia wskazane przez kupującego. Są to działania związane z ochroną przyrody i różnorodności biologicznej, edukacją leśną oraz historyczną, a także turystyką, np. budowa lub modernizacja ścieżek rowerowych, miejsc wypoczynku lub leśnych parkingów. miejsc postoju pojazdów.

 8. Kto finansuje projekt LGW?

Całość projektu jest finansowana ze środków własnych Lasów Państwowych.

 9. Ile CO2 pochłania las?

Według raportu „Leśnictwo 2017”, wykonywanego przez Główny Urząd Statystyczny, zapas węgla w żywej biomasie drzewnej w 2015 r. dla Polski wyniósł 822 mln t. węgla – co odpowiada 87 t. węgla na hektar.  Według wspomnianego  opracowania w 1900 r. zapas ten wynosił 467 mln ton. Wskaźnik ten jest coraz wyższy, a lasy w Polsce pochłaniają coraz więcej węgla.

Leśne Gospodarstwa Węglowe w przeciągu 30 lat pochłoną dodatkowo niemal 1 mln ton CO2. Innymi słowy, każdy hektar lasu, na którym zostanie wykonane działanie dodatkowe w ciągu tego okresu pochłonie więcej ok. 37 ton węgla

 10. Co jeszcze leśnicy robią dla klimatu?

Projekt leśnych gospodarstw  węglowych  to nie jedyne  działanie mające pozytywny wpływ na szeroko rozumiany klimat. Cały czas jest prowadzona wielofunkcyjna i zrównoważona gospodarka leśna. Według raportu o stanie lasów w Polsce, ponad połowa (54,6 proc.) lasów, łącznie z rezerwatami, pełni funkcję ochronną. Są to głównie lasy wodochronne, cennie przyrodniczo, podmiejskie oraz glebochronne.

Lasy Państwowe realizują również projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii, który jest podstawą do zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP. Głównymi celami projektu są poprawa bezpieczeństwa energetycznego, redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprawa efektywności energetycznej, popularyzacja pojazdów elektrycznych w  transporcie drogowym oraz upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Więcej o pozostałych projektach na: www.projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl